Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., като в раздел IV „Под наем“ се включи част от имот – публична общинска собственост, а именно: едноетажна масивна сграда /бивша кухненска част към детски дом/ с полезна площ от 73,00 кв.м, предназначена за извършване на куриерски услуги, заедно с част от имота в който попада сградата, представляваща 475/2723 ид. части от УПИ І „За детски дом“ в квартал 36 по подробния устройствен план на с. Владо Тричков, общ. Своге, обл. Софийска. 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 1356/01.09.2022 г.