Във връзка с настъпването на отоплителния сезон

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – СВОГЕ

          РСПБЗН Своге Ви уведомява, че за намаляване на риска и недопускане на пожари през зимния отоплителен сезон в училищата,  детските градини, административни и производствени сгради на територията на община Своге, е необходимо:

На основание чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба № 8121-647/01.10.2014 г.  за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоа­та­ция на обектите (ДВ-89/2014 г., наричана по нататък Наредба), да се издаде заповед, с която:

1.1. Да се определи видът на отопление, определи мястото на монтиране на отоплителните и други нагревателни уреди и отго­вор­ни­ците за тяхната пожаро­безопасна експлоатация в следния вид:

Място на използване на отоплителен или нагревателен уред Вид

на уреда

Отговорник

име, фамилия

Подпис на отговорника

1.2. Да се уредят:

 • редът за използване на отоплителни и наг­ре­ва­телни уреди и съоръжения;
 • редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електри­чес­кото захранване след приключване на работното време;
 • редът за поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извърш­ване на проверки на състоянието им, ремонт и периодично почистване;
 • редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.
  • На основание чл. 40 от същата Наредба, да се забрани:
 • използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъот­вет­ствие с техничес­ките изисквания за техния монтаж, експлоатация и пожарна безопасност;
 • употребата на леснозапалими и горими течности за разпалване;
 • сушенето и поставянето на материали и оборудване върху отоплителни и нагревателни уреди и на разстояние по-малко от определеното в инструкциите на производителите;
 • използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи;
 • принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентила­цион­ните въздухо­проводи;
 • повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;
 • оставянето без наблюдение на работещи печки с твърдо, течно и газово гориво и други отопли­тел­ни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);
 • разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние по-малко от 0,5 м, от конструктивни елементи, стенни покрития и тавани с класове  по  реакция на огън В-F.
 • използването на отоплителни и нагревателни уреди, работещи с газ пропан-бутан, в помещения под кота терен.

1.4. Да се укаже, че на основание чл. 41 от Наредбата в котелните помещения не се разрешава:

– оставянето на работещи котли без контрол, при липса на съответната автоматика;

– поставянето на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите;

– извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната опасност.

 1. На основание чл. 38 от наредбата, преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните  уреди  и съоръжения  се проверяват  и при необходимост  се ремонтират  за осигуряване  на пожарната  им безопасност. Извършените мероприятия за осигуряване пожарната безопасност на отоплителните уреди и съоръжения по чл. 38 от Наредбата (проверка, ремонт, почистване и др.) се удостоверяват с протокол.
 2. Свързването на климатиците към електрическата мрежа да става на отделен токов кръг.
 3. На основание чл. 18, ал. 3 от Наредбата пожарните хидранти, откритите водоеми, ПП уреди и др. средства за пожарогасене на открито, да се подготвят за експлоатация при отрицателни температури.

НАЧАЛНИК: ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ГЕОРГИ КОЛЕВ