Съобщение за провеждане на консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Своге и екологична оценка към него

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 20.05.2022г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУПО) на община Своге, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУПО и на ЕО е Община Своге с адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски №7, тел.: 0726/220-59 , факс: 0726/225-39  , e-mail: kmet@svoge.bg.

Лица за контакти: Илия Богданов – зам.кмет на Община Своге, тел.: 0876239051, арх. Бойко Панчев – гл. архитект на Община Своге, тел.: 0885924888, Светлана Мицова – ст. експерт ,,Екология“, тел.: 0888405789.

Общият устройствен план на община Своге е разработен в изпълнение на Решение №. 110 на Общински съвет- Своге по протокол № 10 от заседание на ОбС-Своге, проведено на 18.07.2014 г.

Органът, отговорен за одобряването на ОУПО е Общински експертен съвет по устройство на територията. Органът отговорен за прилагането на ОУПО е Община Своге. 

Главната цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Своге природни, културно-исторически, туристически, социално-икономически и други ресурси.

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между околната среда, постигане на икономически растеж и достигане на социален просперитет, при ефективно използване на природните ресурси, то главната цел следва да бъде постигната чрез изпълнението на следните цели:

 • Регулиране на процесите на по-нататъшна урбанизация на територията на общината в граници, които да не нарушават целостта и стабилността на природната й среда;
 • Създаване на устройствени условия за реализиране на стратегическите документи по ЗРР – ИТСР Югозападен  регион за планиране  от ниво 2 и Интегриран план за развитие на община Своге 2021-2027, както и на други общински, регионални и национални програми, планове и проекти. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в ежегодните програми за прилагане на ПИРО;
 • Прилагане на устройствени принципи за изграждане и оформяне на физическата градска среда в урбанизираните територии (населени места и селищни образувания) в съответствие с европейските норми и стандарти, като се търси максимален ефект на направената инвестиция и опазване на околната среда;
 • Планирането на ОУПО следва да бъде направено по начин, осигуряващ от една страна опазване, а от друга социализиране и рекламиране на природното и културното наследство в община Своге, с цел постигане на устойчивост.

Основните задачи на плана са:

 • Определяне на общата структура на територията и преобладаващото предназначение на съставните й структурни части;
 • Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по предходната точка, при съблюдаване на режимите, установени в Закона за устройство на територията, Закона за опазване на земеделски земи, Закона за опазване на околната среда и други нормативни актове;
 • Изследване и развиване на мрежата на социалната инфраструктура;
 • Определяне и обосноваване на развитието на комуникационно-транспортната инфраструктура на общината и на отделните транспортни мрежи;
 • Определяне и обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне разположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината, както и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от регионално и национално значение;
 • Идентифициране на териториите с възможни природни бедствия и регламен­тиране на необходимите превантивни мерки и начини на устройство и защита;
 • Регулиране на взаимодействието между устройството на територията на общината и природната й среда, с цел нейното опазване;
 • Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно-историческото наследство и природните забележителности;
 • Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на последователност на реализирането им във времето.
 • Създаване на предпоставки и условия за ефективно управление на общинското развитие.

В обхвата на ОУПО попада части от защитена зона от мрежата Натура 2000:

Код на защитената зона Име на защитената зона Тип на защитената зона
BG0000166 Врачански Балкан Защитена зона по Директива за метообитанията
BG0002053 Врачански Балкан Защитена зона по Директива за птиците
BG0002002 Западен Балкан Защитена зона по Директива за птиците
BG0001040 Западна Стара планина и Предбалкан Защитена зона по Директива за метообитанията
BG0001042 Искърски пролом – Ржана Защитена зона по Директива за метообитанията
BG0002005 Понор Защитена зона по Директива за птиците

поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитената зона.   

Проектът на ОУПО Своге подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от Закон за устройство на територията (ЗУТ), като то ще се проведе на 28.11.2022 г. от  10:00 часа  в гр. Своге, в сградата на Читалище ,,Градище 1907“ – нова зала.

Проектът на Общия устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на заинтересованите лица, всеки вторник и четвъртък от 14:00 до 16700 часа, в залата на партерния етаж на Община Своге, гр. Своге, ул. Александър Стамболийски №7, както и на интернет страницата на Община Своге  – https://www.svoge.bg.

Становища и мнения по ПП на ОУПО и ЕО могат да се депозират в деловодството на Община Своге с адрес: гр. Своге,  ул. Александър Стамболийски  № 7, на факс или на електронна поща: Лице за контакти по провеждане на консултациите: арх. Бойко Панчев – гл. архитект на Община Своге, тел.: 0885924888.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУПО и ЕО е 17.30 часа на 05.12.2022 г.

Свали прикачените файлове: