Обява от Общинска служба по земеделие

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СВОГЕ на основание чл.72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за сключване на доброволни споразумения за разпределение на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023  година за землищата на Община Своге.  

Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в общинската служба по земеделие  гр.Своге.