Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., като раздел І „Продажби“ се допълва със следния имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с площ по графични данни от 735 кв.м, находящ се в с. Церецел, общ. Своге, обл. Софийска, попадащ в границите на околовръстен полигон на мах. „Селото“, одобрен с решение № 8/09.02.1982 г. на ИК на ОНС – София.     

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ