Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., като раздел              І „Продажби“ се допълва със следния имот – частна общинска собственост, а именно: място с площ от 227 кв.м, представляващо част от УПИ V – „За озеленяване и водни площи” в квартал 41 по подробния устройствен план на гр. Своге, обл. Софийска.

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ