Обявление на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Изх.№ 94-Гр.-1367

11.11.2022 год.

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед № 1741/10.11.2022г. на Кмета на Община Своге е  РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересованото лице и за негова сметка, Проект за изменение на действащия ПУП, одобрен със Зап.№ 0-35/1967г. ЗРП на с. Гара Бов, Община Своге – изменение на Плана за регулация (ПР) за  разделянето на УПИ I-195 на два нови УПИ: I-195 с площ от 913 кв.м и II-195 с площ от 737 кв.м, кв.21.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината.

 С уважение:

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ