Обявление на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Изх.№ 94-Гр-3065 / 19.12.2022 год.

Община Своге, Софийска област, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с Решение № 700 от Протокол № 41 от 12.08.2022г. на Общински съвет-Своге, влязло в сила  на 29.08.2022г. е РАЗРЕШЕНО да се изработи проект за подробен устройствен план (ПУП) –  План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 21751.23.2, с трайно предназначение на територията: Земеделска, Ливада – IXта категория в местност „Жълта бара“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Добърчин, община Своге, област Софийска, с цел промяна предназначението му от земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на жилищна сграда.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината. 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ / п /

За Кмет на Община Своге