Община Своге осигури 202 000 лева за извършване на подготвителни дейности във връзка с кандидатстване на многофамилни жилищни сгради по процедура за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

Жилищна сградаПо предложение на кмета на Община Своге г-н Емил Иванов Общинският съвет прие и гласува решение за осигуряване на 202 000 лева от общинския бюджет за покриване на разходите за извършване на подготвителните дейности във връзка с кандидатстване на многофамилни жилищни сгради по процедура за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Разходите за подготвителни дейности, а именно изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградите, обследване за установяване на техническите характеристики на сградите (технически обследвания) и технически паспорт, които трябва да се покрият от собствениците на жилищата, бяха поети от бюджета на Общината. За разлика от предишното кандидатстване за енергийно обновяване на жилищни сгради по  Националната програма за енергийна ефективност, сега имаше огромен интерес от страна на собствениците на жилища, с които бяха проведени многобройни срещи. Имайки предвид голямата сума, която следва да се покрие от собствениците на жилищата, г-н Иванов внесе предложение до Общинския съвет за осигуряване на средства от бюджета на Община Своге, за да се даде възможност на всички сдружения на собствениците, заявили интерес за кандидатстване по процедурата, да подадат проектни предложения. Общинският съвет гласува с пълно единодушие предложението на кмета. По този начин се осигуриха финансови средства за всичките 21 сдружения за извършване на необходимите подготвителни дейности като първите 11 от тях, подали заявления в Общината, са с вече изготвени обследвания за енергийна ефективност, сертификати за енергийни характеристики, технически обследвания и технически паспорти. Продължава работата и по документите на останалите 10. Следва подготовка на общо 21 проектни предложения и подаването им за кандидатстване ведно с всички необходими документи за безвъзмездна финансова помощ за енергийно обновяване по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Всички подадени проекти ще бъдат оценявани на конкурентен принцип от експертна комисия от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.