Община Своге обявява прием на заявления за участие по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ -Етап I

EU Logo

Във връзка с отворена за кандидатстване процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, Община Своге обявява прием на заявления за участие от страна на Сдружения на собствениците, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/. Допустими  са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г. Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).

Информация относно необходимите документи и консултации ще се извършват всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. в сградата на общинска администрация- Своге, трети етаж, Дирекция „Европейски програми и проекти“. Краен срок за подаване на заявления- 10.05.2023г.