Обявление на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Изх.№ 94-ГР-1423 / 02.02.2023год.

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед № 202/02.02.2023г. на Кмета на Община Своге е  РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересованото лице и за негова сметка, Проект за изменение на ПУП(ИПР) – одобрен ЗРП на с. Гара Лакатник, Община Своге, за изместване на регулационната граница на собствен урегулиран поземлен имот (УПИ) X-240 с площ от 726кв.м, кв.22 от Подробния устройствен план (ПУП) на с. Гара Лакатник, за присъединяване на място с площ от  125 кв.м. от улично уширение при ОТ 93-98 към УПИ и за изменение на уличната регулация на улица с ОТ 93-98-99-101, като ново предвиденият УПИ X-240, ще е с площ от 851,00кв.м.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината. 

С уважение:

ЕМИЛ ИВАНОВ:  ……………

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ