Заповед №199 / 01.02.2023 г. за одобряване на Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, област Софийска на кв.189

На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.134, ал.1, т.1, във вр.с ал.2, т.1 и т.6 от ЗУТ, по повод заявлениe вх.№ 94-Гр.-1897/07.07.2022г. от Снежана Панкова Стоянова, с приложена скица с предложение за изменение на ПУП на град Своге, кв. 189 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за изменение на уличнорегулационната линия на улица с ОТ 726-727-728 в участъка на урегулиран поземлен имот (УПИ) X2165, която да мине по имотната граница на имот пл.№ 2165 в квартал 189 съвпадаща със съществуващата на място ограда (подпорна стена), заключение № 12 от Протокол № 04 от 08.08.2022г. на ОЕСУТ,   въз основа на Становище по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ от 15.08.2022г. на арх.Бойко Панчев, Главен архитект на Общината, Решение №729 от Протокол №42 от 13.09.2022г.на Общински съвет – Своге, влязло в сила на 29.09.2022г., Заповед № 1708/ 04.11.2022г. по чл.124а, ал. 2 и 5 и чл.135, ал.3 и 4 от ЗУT на Кмета на Община Своге, заявление вх.№94-Гр.-3244/29.11.2022г. от Снежана Панкова Стоянова, с внесен Проект за изменение на ПУП – проект за изменение на ПР на квартал 189, Заключение № 10 от Протокол № 01 от 18.01.2023г. на ОЕСУТ,

ОДОБРЯВАМ:

Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, област Софийска на кв.189 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР),  състоящ се в  изменение на уличнорегулационната линия на улица с ОТ 726-727-728 в участъка на урегулиран поземлен имот (УПИ) X2165, която да мине по имотната граница на имот пл.№ 2165 в квартал 189 съвпадаща със съществуващата на място ограда (подпорна стена), съгласно графичната част от проекта – ПР.

Неразделна част от настоящата заповед е одобреният Проект за изменение на ПУП–проект за изменение на ПР, който да се съхранява безсрочно в Техническия архив на Общината.

На  основание чл.129, ал.2  от ЗУТ, Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на АПК, които могат да я обжалват на основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ чрез Община Своге пред Административен съд-София област в 14(четиринайсет)–дневен срок  от съобщаването й.

  

ЕМИЛ ИВАНОВ / п /

Кмет на Община Своге

 

Свали прикачените файлове: