Заповед №396/08.03.2023 г. за одобряване на Проект за изменение на действащия ПУП за с. Гара Бов

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, с оглед Констативен акт от 20.01.2023г. за постъпили възражения по обявен с писмо изх.№ 94-ГР-3313/16.12.2022г., на Проект за изменение на действащ ПУП – за изменение на Плана за регулация  на с. Гара Бов, община Своге, внесен за процедиране със Заявление вх.№ 94-ГР-3313/07.12.2022г. и допълнен на 23.02.2023г. от Добринка Петкова Анкина, разрешен за изработване, съгласно Заповед № 1741/10.11.2022г., в съответствие с положителното становище на Гл. архитект № 94-ГР-1367/30.05.2022г.,  след съгласуване искането от Общински съвет – Своге, съгласно негово Решение № 669/15.06.2022г., скица № 1108/02.11.2021г., приет на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), съгласно негово Заключение № 01 от Протокол № 01/18.01.2023г., получени: писмо вх. № 06-21-9/13.01.2023г. към вх. № 94-ГР-3313/2022г. от Областна администрация на Софийска област, съгласувателно писмо изх. № ЖИ-8298/22.02.23г. от ДП „НКЖИ“ София и становище изх.№ ТО-03-54/13.02.2023г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,

О Д О Б Р Я В А М:

ПРОЕКТ за изменение на действащия ПУП, одобрен със Зап.№ 0-35/1967г. ЗРП на с. Гара Бов, Община Своге – изменение на Плана за регулация (ПР) за  разделянето на УПИ I-195 на два нови УПИ: I-195 с площ от 913 кв.м и II-195 с площ от 737 кв.м, кв.21 съгласно зелените линии, надписи и щрихи от графичната част на Проекта за ИПР.

Като неразделна част от настоящата Заповед, Проектът за ИПР да се съхранява безсрочно в Техническия архив на Общината.

На основание чл.129, ал.2 изр. последно от ЗУТ, Заповедта да се съобщи по реда на АПК на заинтересованите лица, които може да я обжалват на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ чрез Община Своге пред Административен съд-София област в 14 (четиринайсет) – дневен срок от съобщаването й.

С уважение:

ЕМИЛ ИВАНОВ:  ……………….

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Свали прикачените файлове:

  • jpg 00000001
    Date added: март 11, 2023 11/03/2023 10:15:38 AM File size: 293 KB Downloads: 4