Заповед №395/08.03.2023 г. за одобряване на Проект за изменение на действащия ПУП за с. Гара Лакатник

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.134, ал.2,  във вр.с ал.1, т.1 от ЗУТ, при условията на чл.15, ал.3, съответно ал.5 от ЗУТ, и по реда на чл.128, ал.14 ЗУТ, на Проект за изменение на действащ ПУП – за изменение на Плана за регулация (ПР) на с. Гара Лакатник, община Своге, внесен за процедиране със Заявление вх.№ 94-ГР-157/07.02.2023г. от Анелия Нешева Нешева-Дафинова  и „Нед-консулт“ ЕООД, разрешен за изработване, съгласно Заповед № 202/02.02.2023г., в съответствие с положителното становище № 94-ГР-1423/22.06.2022г., скица № 361/28.04.2022г., при положително съгласуване от Общински Съвет-Своге, съгласно негово Решение № 694/19.07.2022г. приет на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), съгласно негово Заключение № 06 от Протокол № 02/22.02.2023г., с приложен предварителен договор № 57/19.01.2023г. за покупко – продажба на недвижим имот по чл. 15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ и при представен документ за собственост,

О Д О Б Р Я В А М:

ПРОЕКТ за изменение на ПУП (ПР) – одобрен ЗРП на с. Гара Лакатник, Община Своге, за изместване на регулационната граница на собствен урегулиран поземлен имот (УПИ) X-240 с площ от 726кв.м, кв.22 от Подробния устройствен план (ПУП) на с. Гара Лакатник, за присъединяване на място с площ от  125 кв.м от улично уширение при ОТ 93-98-99 към УПИ и за изменение на уличната регулация на улица с ОТ 93-98-99-101, като ново предвиденият УПИ X-240, ще е с площ от 851,00кв.м, съгласно кафявите щрихи от графичната част на Проекта за ИПР.

Като неразделна част от настоящата Заповед, Проектът за ИПР да се съхранява безсрочно в Техническия архив на Общината.

На основание чл.129, ал.2 изр. последно от ЗУТ, Заповедта да се съобщи по реда на АПК на заинтересованите лица, които може да я обжалват на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ чрез Община Своге пред Административен съд-София област в 14 (четиринайсет) – дневен срок от съобщаването й.

С уважение:

ЕМИЛ ИВАНОВ:  ……………….

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Свали прикачените файлове: