Обявление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г., като раздел І „Продажби“ се допълва със следния имот – частна общинска собственост, представляващ: УПИ XIІ-„Кметство, поща и паркинг“ в квартал 9 от подробния устройствен план на с. Губислав, общ. Своге, обл. Софийска с площ от 1240,00 кв.м, заедно с построената полумасивна сграда на два етажа с девет стаи и салон със застроена площ от 272,00 кв.м /1112 куб.м/

 ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ