Обявление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г., като раздел І „Продажби“ се допълва със следния имот – частна общинска собственост: част от масивна сграда, представляваща втори етаж – „Кметство и библиотека“, застроена върху 140 кв.м, заедно със съответните ид.части от общите части на сградата и заедно с прилежащия терен на сградата, представляващ част от имот с площ от 3682 кв.м, попадаща в УПИ VIІ отреден за „Ресторант, лятна градина, магазин и клуб“ в квартал 8 от подробния устройствен план на с. Огоя, общ. Своге, обл. Софийска.

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ