Обявление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г., като раздел І „Продажби“ се допълва със следния имот – частна общинска собственост: място с площ от 10 кв. м /от стар път при о.т. 50/, попадащи в УПИ VIII-„За магазин“ в квартал 7 от подробния устройствен план на мах. „Гламек“, с. Церово, общ. Своге, обл. Софийска. 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ