Обявление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г., като в раздел ІV „Право на преминаване“ се включи следният имот – общинска собственост: място с площ от 130 кв.м, представляващо част от поземлен имот с идентификатор 21751.24.21 /номер по предходен план 024021/, целият с площ от 2487 кв.м, находящ се в землището на с. Добърчин, общ. Своге, местността „Голо ребро“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята: девета. 

Вносител:

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ