Община Своге с пореден одобрен за финансиране проект  по „Програма за развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

EU LOGO

Социални дейностиПоредният Административен договор за предоставяне на безвъзмездни финансови средства с източник на финансиране „Програма за развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г. за Община Своге е вече факт. Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Своге“ стартира на 01.04.2023г. и е с продължителност 6 месеца. Стойността на проекта е 18 797 лева.

Чрез изпълнението на проектното предложение се цели да се постигне цялостна подкрепа реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. Това ще бъде постигнато чрез изпълнение на заложените дейности, които ще доведат и до постигането на следните специфични цели- подобряване и обезпечаване на общината и предлаганите от нея социални услуги за общността, както и за повишаване на компетенциите на персонала за реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет, осигуряване на съответните условия за осъществяване на дейността, осигуряване на подходящо оборудване за лицата, които ще предоставят услугите за общността, изготвяне на анализ и проучване в сферата на социалните услуги в т.ч. и анализ на потребностите, дефиниране на нуждите и систематизиране на проблемите, потенциални решения и способи за тяхното решаване и подобряване, подобряване достъпността, качеството и ефективността на социалните услуги предоставяне на територията на община Своге.

Общинският капацитет в Община Своге в сферата на социалните услуги ще бъде укрепен чрез осигуряване и ангажиране за период от 6 месеца на едно ново лице, наето на трудов договор, както и с допълнително споразумение на двама настоящи служители, които ще бъдат ангажирани с насочването на лица от общината за ползване на социални услуги и предоставянето на помощ и информация за нуждаещите се. Също така ще се надгради и обезпечи  дейността на фронт офис за предоставяне на информация и помощ на нуждаещи се за ползване на социални услуги, в това число оборудване на общинско помещение, в което ще се извършва дейността.