Заповед за одобрение на Проект за изменение на действащия ПУП на с. Церово

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно чл.134, ал.2, съответно – чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, при условията на чл.150, ал.3 от ЗУТ, по повод Заявление вх.№26-00-104/15.02.2023г. от „НИК ПЕРФЕКТ“ЕООД, Заявление вх.№ 94-Н-249/24.10.2022г., допълнено на 21.11,2022г., от Николай Иванов Лозанов, управител и представител на „НИК ПЕРФЕКТ“ЕООД, ЕИК: 200694785, към Заявление вх.№ 26-00-658/ 23.11.2017г., допълнено на 19.07.2018г. и на 15.08.2018г,  от „НИК ПРЕФЕКТ“ ЕООД, и платена такса на 07.03.23г. с представен корегиран, съгласно Заключения №№: 24/Протокол № 14/19.12.2017г.,18/Прот.№ 08/07.08.2018г. и 11/Прот.№06/16.10.2022г., Проект за изменение на одобрения със Зап.№ 0-36/20.01.1967г. действащ Подробен устрой-ствен план (ПУП) на с. Церово – изменение на Плана за регулация и на Плана за застрояване (ИПР и ИПЗ),  разрешен за изработване, съгласно Разрешение по чл.150, ал.1 ЗУТ с № 26-11-399/ 08.09.2017г. – като едната от двете самостоятелни съставни части (заедно с другата част – Инвес-тиционен проект-ИП), на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Административна сграда, гараж и паркинг“, в собствен на Дружеството, съгласно нотариален акт от 2016г., УПИ „Магазин и озеленяване“ в  кв.6, изразяващо се в промяна предназначението на УПИ „Магазин и озеленяване“, кв.6 в УПИ  „Административна сграда, гараж, паркинг и озеленяване“, кв.6, с установяване устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм), в съответствие с положителното Становище на Гл.архитект от 30.06.2017г. върху Скица № 635/25.07.2017г., приет на заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), съгласно Заключение № 13 oт Протокол № 08/05.12.2022г., при налични: Предварителен договор № ТО-745 от 08.05.2018г. за присъединяване към В и К мрежи с „В и К“ЕООД – София, Предварителен договор ПДПЕРМ 1202746318/23.11.2017г. за присъединяване към електроразпределит. мрежа с „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, Становище 1204931821/23.01.2023г. на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, Писмо изх.№ 15233-292/14.01.2019г. на МОСВ/РИОСВ – София, Писмо изх.№ ОБ-4795/4/; ОБ-5578/2/ от 04.10.2022г. с приложено Становище на МОСВ/Басейнова дирекция „Дунавски район“, с условия, и при непостъпили възражения/предложения по съобщения Проект за ПУП с писма изх.№ 26-00-658/17г. от 29.08.2018г.,

и, съгласно чл.150, ал.3 ЗУТ – едновременно с одобряване на ИП и издаване на Разрешение за строеж за обекта от Главния архитект,

О Д О Б Р Я В А М:

Проекта за изменение на действащия ПУП на с. Церово – одобрен със Зап.№ 0-36/ 20.01.1967г. – изменение Плана за регулация(ИПР) и на Плана за застрояване(ИПЗ), като едната от двете самостоятелни съставни части на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Административна сграда, гараж и паркинг“, в собствен на Дружеството, съгласно нотариален акт от 2016г., УПИ „Магазин и озеленяване“, кв.6, изразяващо се в промяна предназначението му за „Административна сграда, гараж, паркинг и озеленяване“, кв.6, с установяване устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм) със съответните застроителни показатели за свободно застрояване: Пзастр.≤60%, Кинт≤1.2, Позел.≥40%, съгласно кафявите линии, надписи и щрихи от графичната част на Проекта за ИПР, и червените ограничителни линии за свободно застрояване, както и котировките от графичната част на Проекта за ИПЗ и данните за устройствените показатели в матрицата и таблицата от него.

Като неразделна част от настоящата Заповед, Проектът за ИПР и ИПЗ да се съхранява безсрочно в Техническия архив на Общината.

На основание чл.150, ал.8 от ЗУТ, Заповедта за одобряване на ИПР и ИПЗ, заедно с одобрения днес от Гл.архитект на община Своге Инвестиционен проект (ИП) и издаденото от него Разрешение за строеж за обекта, да се съобщи по реда на чл.129, ал.2 ЗУТ (по реда на АПК) на заинтересованите лица, които може да я обжалват чрез община Своге пред Административен съд-София област в 14 (четири-найсет)-дневен срок от съобщаването, съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

ЕМИЛ ИВАНОВ:  ……………

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Свали прикачените файлове: