Заповед за одобрение на изменение на Проект за изменение на подробния устройствен план ПУП-ПР за с. Искрец

На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.128, ал.14 и чл. 113, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, по повод докладна вх.№ 26-00-206/22.02.2023г. от инж.Христина Тодорова Първановска – директор дирекция „УРТ“ при община Своге с внесен едновременно, по реда на чл.135а от ЗУТ – Проект за изменение на подробния устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) по чл.135а, ал.1 от ЗУТ за премахване на част от улица в участъка на ОТ 92а – 92б с площ от 256 кв.м., която се присъединява към УПИ X – За спортен център и присъединяване на място с площ от 1 336 кв.м. от УПИ VIII – За баня, фурна и содолимонадена работилница към УПИ X – За спортен център, квартал 19 на село Искрец, решение № 900 от Протокол № 51 от 30.03.2023г. на Общински съвет – Своге, влязло в сила на 19.04.2023г., заключение № 03 от Протокол № 04/12.04.2023г. на ОЕСУТ,   

О Д О Б Р Я В А М : 

Проект за изменение на подробния устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за премахване на част от улица в участъка на ОТ 92а – 92б с площ от 256 кв.м., която се присъединява към УПИ X-За спортен център и присъединяване на място с площ от 1 336 кв.м. от УПИ VIII – За баня, фурна и содолимонадена работилница към УПИ X-За спортен център, квартал 19 на село Искрец,община Своге, област Софийска, като УПИ X-За спортен център става с площ от 19 550 кв.м., съгласно графичната част от проекта – ПР.

Неразделна част от настоящата заповед е одобреният Проект за изменение на ПУП–ПР, който да се съхранява безсрочно в Техническия архив на Общината.

На основание чл. 129, ал. 2 (изр.второ) от ЗУТ, Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на АПК, които могат да я обжалват на основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ чрез Община Своге пред Административен съд-София област в 14 (четиринайсет) –дневен срок  от съобщаването й.

инж.Валентин Михайлов / п /

За Кмет на Община Своге

( съгласно заповед № 2012/31.12.2020г.)

Свали прикачените файлове: