Обявление на основание 124 б, ал,2 от ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед № 770/15.05.2023г. на Кмета на Община Своге е  РАЗРЕШЕНО да се изработи Проект  за изменение на действащия подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ за обособяване на имот с пл. № 155 попадащ в терен за „Озеленяване“ в нов УПИ VI-155 с площ от 280 кв.м, кв.25 по ПУП на мах. „Скакля“, землище на село Гара Бов община Своге, обл. Софийска.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината.

 С уважение:

инж. В. МИХАЙЛОВ: 

за КМЕТ НА ОБЩИНАТА

(съгл.Заповед №2012/31.12.2020г.)