Обявление за разрешено изработването на Проект за ИПР за разделяне на УПИ I “За “ДСО”Редки метали”” в кв.7 по ПУП на с.Церово на два УПИ, с улица/тупик/ между тях

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх № 94-гр-318 / Дата: 19.05.2023г.

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),

Община – Своге СЪОБЩАВА на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, че, по заявление заявление вх.№ 94-гр-318/ 09.02.2023г. от Цоньо Найденов Цонев, представляващ „Българска нефтена компания“ ЕООД, правоприемник на „Балкан“ЕООД в ликвидация, чрез Петрозар Ивайлов Ангелов – пълномощник,

със Заповед № ………799………. от …….19.05….2023г. е разрешено да се изработи Проект за изменение на действащия ПУП на с. Церово, община Своге, Софийска област одобрен със Зап.№ 0-36/ 20.01.1967г. – изменение на Плана за регулация (ИПР) за разделяне на съсобствен УПИ I „За ДСО Редки метали“ в кв.7 на два: УПИ I „За жилищно строителство“, образуван от собствения на „Балкан“ЕООД, с правоприемник „Българска нефтена компания“ ЕООД, имот пл.№ 683 (с построени два двусекционни жилищни блока върху него) и УПИ VIII „За жилищно строителство, обслужваща и административна дейност”, образуван от общински имоти пл.№№ 681 и 682, върху които е разположена четириетажна масивна сграда – имот пл.№685 – бивше общежитие на „Редки метали“ (съответно – на „Балкан“ЕООД, с правоприемник „Българска нефтена компания“ЕООД), с обособяване нова задънена улица с о.т.42а-42б-42в-42с-42д  между новите УПИ, с трасе, включващо части от им.пл.№№ 682 и 683, и стигащo до съществуващата пасарелка над дерето от югоизток, при съобразяване Проекта с всички законови разпоредби и нормативни изисквания. 

За справки и допълнителна информация – в дирекция „Устройство и развитие на територията” при община Своге.

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ:  …/п./….

за  КМЕТ НА ОБЩИНА  СВОГЕ

(съгласно Зап.№ 2012/31.12.2020г. на Кмета на Общината)