Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г., като раздел ІX „Прекратяване на съсобственост“ се допълва с недвижими имоти – общинска собственост, представляващи: 1. 1/2 /една втора/ идеална част от Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII-„За озеленяване и паркинг“ в квартал 61а по подробния устройствен план на гр. Своге, обл. Софийска, целият с площ от 520 /петстотин и двадесет/ кв. метра и 2. 1/2 /една втора/ идеална част от Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-„За озеленяване и паркинг“ в квартал 61а по подробния устройствен план на гр. Своге, обл. Софийска, целият с площ от 520 /петстотин и двадесет/ кв. метра.

Вносител:

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 2012/31.12.2020 г.