Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. в раздел V „Под наем“ със следните земеделски имоти:

с. ИСКРЕЦ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
32843.96.716  0,248 Друг вид земеделска земя Девета
 
с. ЗАВИДОВЦИ
Идентификатор Площ (кв.) НТП Категория
30082.14.40 9,251 Нива Десета
 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

съгласно Заповед № 2012/31.12.2020 г.