Обявление на основание 124 б, ал,2 от ЗУТ

Изх.№ 94-Ц-101

04.04.2023год.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед № 1095/04.072023г. на Кмета на Община Своге е  РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересованото лице и за негова сметка, Проект за изменение на действащия ПУП, одобрен със Зап.№ 0-35/1967г. ЗРП на с. Гара Бов, Община Своге – изменение на Плана за регулация (ПР) за промяна предназначението на УПИ IV – „За ДПП „Скала““ и разделянето му на два нови УПИ: IV–„За обществено обслужване“ с площ от 2795 кв.м и V–„За сервиз“ с площ от 2000 кв.м в кв.23.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината.

 С уважение:

ЕМИЛ ИВАНОВ:  ……………

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ