Обявление – Проект за изменение на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА

Н   А   Р   Е   Д   Б   А

ЗА

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ

НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 14-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 96 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, и чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс

Р Е Ш И:

 Общински съвет Своге допълва Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге, както следва:

  • В „Преходните и заключителни разпоредби” се създава нов параграф 11 със следното съдържание: 

„§11 Данъчно задължените лица заплащат годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2023 г., в размер на 300 лв. Разпоредбата влиза в сила от 01.01.2023 г.”.

  

М О Т И В И

КЪМ

ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

НА

НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ

 (съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА) 

  1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

С настоящото предложение за изменение на Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге, вносителя предлага намаление на данъка върху таксиметров превоз на пътници в съответствие с обнародвания на Обн. ДВ. бр.66 от 1 август 2023г. Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.,  в сила от 01.01.2023 г.

За 2023 г. данъчно задължените лица заплащат годишния данък върху таксиметров превоз на пътници, определен в съответната наредба на общинския съвет, намален с разликата между размера на определения от общинския съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., но не по-малко от 300 лв. Издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се получава след заплащането на данъка.

За намаления размер на общините получават компенсация от държавния бюджет за намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2023 г., умножен по разликата между размера на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г., определен в съответната наредба на общинския съвет, и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., като се отчита чл. 61ч от същия закон.

Съгласно чл. 61ф, ал. 1 от ЗМДТ Общинският съвет определя годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници в граници от 300 лв. до 1000 лв. Със сега действащата разпоредба на чл. 60г, ал. 1 от Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге, годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е определен от Общинския съвет, в размер на 540 лева.

Надвнесените от данъчно задължените лица суми за данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2023 г. подлежат на прихващане или възстановяване от общините по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  1. Цели, които се поставят:

Целите  на този проект са:

– законосъобразност

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

По отношение на намаления размер на данък върху таксиметров превоз на пътници за 2023 г. Общината ще получи компенсация от държавния бюджет за намалението в приходите от този данък в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2023 г., умножен по разликата между размера на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г., определен в НМДТЦУ, и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., като се отчита чл. 61ч от същия закон.

  1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

– законосъобразност на прилаганите текстове.

– съответствие на Наредбата с изменението на Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект на Наредба се отнася до подзаконов нормативен акт, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност,свързани с тази материя и не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове „Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.

Предоставеният срок, е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет Своге да предприеме навременни мерки за вземане на неотложни решения, важни за гражданите на община Своге. Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. е обнародван на 1 август 2023г., но влиза в сила от 01 януари 2023 г.

ВНОСИТЕЛ: /п/

ИЛИЯ БОГДАНОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 991/20.06.2023 г.

Принтирай страницата Принтирай страницата