Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за собственост за 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за собственост за 2023 г., като в раздел VІII „Придобиване“ се включат недвижими имоти – частна собственост, находящи се в землището на гр. Своге, обл. Софийска, м. „Орлин“, представляващи имоти с проектни идентификатори: 65869.44.9959 с площ от 5 кв.м, 65869.44.9953 с площ от 3 кв.м, 65869.44.9970 с площ от 98 кв.м, 65869.44.9971 с площ от 3 кв.м, 65869.44.9973 с площ от 7 кв.м, 65869.44.9951 с площ от 8 кв.м, 65869.44.9977 с площ от 7 кв.м, 65869.44.9972 с площ от 13 кв.м, 65869.44.9965 с площ от 2 кв.м, 65869.44.9967 с площ от 2 кв.м, 65869.44.9963 с площ от 10 кв.м, 65869.44.9961 с площ от 3 кв.м, 65869.44.9978 с площ от 21 кв.м, 65869.44.9979 с площ от 3 кв.м, 65869.44.9988 с площ от 9 кв.м, 65869.44.9997 с площ от 3 кв.м, 65869.44.9996 с площ от 3 кв.м, 65869.44.9992 с площ от 2 кв.м, 65869.44.9993 с площ от 5 кв.м. 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 991/20.06.2023 г.