Община Своге с изработен Общ устройствен план!

OUPУважаеми жители на община Своге!

След упорита и професионална работа бе изработен ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на общината. Преминахме успешно всички изискуеми по закон съгласувателни процедури.

Общият устройствен план бе приет от Общински съвет Своге с Решение № 953 по Протокол № 54 на 29.06.2023г.

Общият устройствен план е обнародван в Държавен вестник бр.63/25.07.2023г. и влезе в сила на 09.08.2023г.

Общият устройствен план е най-важният стратегически документ, даващ перспективата за развитие на община Своге в следващите 15-20 години. В процеса на изготвяне на проекта бяха взети предвид предложения на граждани и бизнеса, проведени бяха обществени обсъждания.

С Общия устройствен план се определят:
 1. общата структура на територията – предмет на плана: жилищни територии, производствено-складови територии, територии за озеленяване и специалните озеленени площи, територии за спорт и развлечения, територии за обществено обслужване, територии с обекти на културно-историческото наследство, територии за курортно-туристическо и вилно строителство, територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, земеделски територии, горски територии, територии за природозащита, нарушени територии за възстановяване, територии със специално, с друго или със смесено предназначение;
 2. устройствени зони за всяка от териториите, например се определя зона за жилищно застрояване, промишлено, озеленяване и др.
 3. кои територии са публична държавна собственост и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;
 4. изискванията към естетико-композиционното изграждане на територията;
 5. изисквания за устройство на достъпна за цялото население среда, включително за хората с увреждания.

Благодарим на всички граждани и фирми, които с направените предложения допринесоха за залагане в плана на идеи и решения за интензивното и модерно развитие на община Своге.

ОБЩИНА СВОГЕ

Общ устройствен план – изтегли