Заповед № 2587/11.12.23г. за изменение ПУП на мах.”Долни Желен”, с. Церово – ИПР и ИПЗ за делба на УПИ III-29 в кв.2 на два и свързано застрояване между тях

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията (ЗУТ), при условията на чл.134, ал.2, т.6 и по реда на чл.135а ЗУТ и на чл.128, ал.14 ЗУТ, и във връзка с чл.19, ал.1, т.5 и ал.3 ЗУТ, въз основа внесен със заявление вх.№ 94-Гр-2267/08.09.2023г. от Дисислава Георгиева Митрова, допълнено на 10.10.2023г. от: Илийка Исаева Митрова, Сергей Владов Митров и Владимир Владов Митров; и от: Дисислава Георгиева Митрова, Юлиян Живков Митров и Габриела Живкова Митрова – собствени-ците (и единствени заинтересовани лица по изменението) на УПИ III-29 в кв.2 по действащ Подробен устройствен план (ПУП) на мах.“Долни Желен“, с.Церово, за одобряване Проект за изменение на Плана за регулация (ИПР) и План за застрояване (ПЗ) за същия УПИ, и приет от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) – Своге, съгласно Заключение №07 от Протокол № 10/15.11.2023г.,

О Д О Б Р Я В А М:

Проекта за изменение на действащия, одобрен със Заповед № 0-185/13.02.1961г. на ОНС-София, ПУП на мах.“Долни Желен“, с.Церово, община Своге, Соф.област – ИПР и ПЗ за разделяне собствения на заявителите (единствени заинтересовани лица) УПИ III-29 в кв.2 на два УПИ с еднаква площ: III-29 и XIII-29, с установяване за тях на устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм), със съответните й показатели: Пзастр.≤60%, Кинт≤1.2, Позел.≥40%, и на свързано между двата УПИ основно и допълващо застрояване със запазване съществуващите масивни двуе-тажни жилищни сгради и изградените на калкан масивни едноетажни сгради-гаражи в първоначалния УПИ III-29, при покриване калкана по североизточната фасада на жилищната сграда от югозапад чрез изграждане на триетажна пристройка към североиз-точната жилищна сграда, и предвиждане надстрояване и на двете жилищни сгради с по още един етаж, съгласно зелените линии, надписи и щрихи от графичната част на Проекта за ИПР, и червените задължителни линии и котировките от графичната част на Проекта за ИПЗ и данните за устройствените показатели в матрицата и таблицата от него.

Като неразделна част от настоящата Заповед, Проектът за ИПР и ИПЗ да се съхранява безсрочно в Техническия архив на Общината.

 На основание чл.129, ал.2 изр. последно от ЗУТ, Заповедта да се съобщи по реда на АПК на заинтересованите лица, които може да я обжалват на основание чл.215, ал.1 и ал.4 ЗУТ чрез община Своге пред Административен съд-София област в 14 (четиринайсет)- дневен срок от съобщаването й.

ЕМИЛ ИВАНОВ:  ……../п./………

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ