Заповед №2423/22.11.2023г. за ИПР на сп. Желен, гр. Своге за УПИ XIII-81 и XIV-81 в кв.12

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.134, ал.2, т.2 ЗУТ,

по повод внесен за одобряване със заявление вх.№ 94-Г183/13.10.2023г. от Георги Христов Димитров,  

ПРОЕКТ за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на Плана за регулация(ИПР) на спирка Желен, град Своге (преди 2004г. – землище на с.Церово),  

изменян съгласно: Заповед № 1686/30.05.1966г. на ОНС – София (касаещо повечето квартали от плана, вкл. кв. 12); Заповеди на Кмета на Общината: за изм. на ПУП(ПРЗ) с №493/28.05.2008г. за урегулиране за индивид. жил. строител-ство на имоти пл.№№ 76, 77, 78, 79, 80 и 81, в сила с Решение № 11/13.01.2009г. на Адм. съд София област, и за изм. на КП с № 729/13.07.2010г. за нанасяне нов имот пл.№ 121в границите на им.пл.№ 81и вярната му им. граница от юг и изток,

разрешен за изработване, съгласно Заповед № 2041/25.09.2023г., в съответствие с положител-ното Становище на Гл.архитект № 94-гр-2097/05.09.2023г., при налични: документи за собственост и скица № 395/18.04.2023г.,

приет на заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), съгласно Заключение № 09 oт Протокол № 10/15.11.2023г.,

при непостъпили възражения/предложения по съобщения Проект за ПУП с писма изх.№ 94-Г-183/17.10.2023г., съгласно Констативен акт от 13.11.2023г.,   

О Д О Б Р Я В А М:

Проекта за изменение на действащия ПУП – изменение Плана за регулация(ИПР) на спирка Желен, град Своге – одобрен със заповед № 0-1316/31.10.1961г. на ОНС – София РП на сп. ЖЕЛЕН (землище тогава на с. Церово), а по Решение №254/05.04.2004г. на МС на Р България, ДВ, бр.31/16.04.2004г. – землище на гр. Своге, община Своге, Софийска област, /изменен ПУП със Заповед № 1686/30.05.1966г. на ОНС – София (касаещо повечето квартали от плана, вкл. кв.12); и Заповеди на Кмета на Общината: за изм. на ПУП (ПРЗ) с № 493/28.05.2008г. за урегулиране за индивид. жил. строителство на имоти пл.№№ 76, 77, 78, 79, 80 и 81, в сила с Решение № 11/13.01.2009г. на Адм. съд София област, и за изм.на КП – с № 729/13.07.2010г. за нанасяне нов имот пл.№ 121в границите на им. пл.№ 81и вярната му им. граница от юг и изток/,

изразяващо се в промяна наименованието на собствен УПИ XIII81, кв.12, в УПИ XIII121 – за съставящия го допълнително нанесен имот пл.№121, като към УПИ XIII се присъединява и частта от собствения им.пл.№ 121, попадаща в съседния от север-североизток УПИ XIV-81, чрез изместване вътрешната регулационна линия между УПИ XIII и XIV по имотната граница между имоти пл.№№ 121 и 81, съгласно зелените линии, надписи, знаци, цифри и щрихи от графичната част на Проекта за ИПР. 

Като неразделна част от настоящата Заповед, Проектът за ИПР и ИПЗ да се съхранява безсрочно в Техническия архив на Общината.

На основание чл.129, ал.2 изр. последно от ЗУТ, Заповедта да се съобщи по реда на АПК на заинтересованите лица, които може да я обжалват на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ чрез община Своге пред Административен съд-София област в 14 (четиринайсет)-дневен срок от съобщаването й.