Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – с. Искрец

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ – „За обществено обслужване“ с площ от 900 кв.м в кв. 19 по подробния устройствен план на с. Искрец, общ. Своге, обл. Софийска, застроен с двуетажна масивна сграда със ЗП 620 кв.м и РЗП 1021 кв.м, завършена до покрив в груб строеж.

Търгът ще се проведе на 10.01.2024 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 09.01.2024 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 17.01.2024 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 16.01.2024 г.     

Оглед на имота може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 ч. до 13:30 ч.     

Начална тръжна продажна цена /общо за УПИ и сграда/ в размер на 45 130,00 лв. /четиридесет и пет хиляди сто и тридесет лева/ без включен ДДС за УПИ, както следва:

  1. За урегулиран поземлен имот – 8 800,00 лв. /осем хиляди и осемстотин лева/ без включен ДДС;
  2. За масивна сграда – 36 330,00 лв. /тридесет и шест хиляди триста и тридесет лева/. ДДС не се начислява.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева с включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге, стая „Общинска собственост” /трети етаж/, след закупуването й от деловодството на Община Своге (първи етаж).       

Депозит за участие в търга – 10 % /десет процента/ от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.  

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ