Обявление относно съобщаване на Заповед за одобряване на Проект за изменение на ПУП-ПР за обособяване на имот с пл. № 155 попадащ в терен за „Озеленяване“ на мах. „Скакля“, землище на село Гара Бов

Изх.№   94-ГР-1449

Дата:             08.01.2024 г.

ДО:      АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АСЕНОВ                      (им. пл. № 155)                                

УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, №9

ГР.СВОГЕ

ДО:      Н-ЦИ КИРИЛ РАНГЕЛОВ ТАСКОВ                       (им. пл. № 156)                                                            

             ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА

             Ж.К. ЗОНА Б-5, БЛ.13 ВХ.Б, АП.45

             ГР. СОФИЯ

 ДО:     Н-ЦИ КИРИЛ РАНГЕЛОВ ТАСКОВ                         (им. пл. № 156)                                

             ХРИСТОФОР КИРИЛОВ РАНГЕЛОВ

             УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“, № 20

              С. ГАРА БОВ 

ДО:      УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА                      

ПРИ ОБЩИНА СВОГЕ

Относно: съобщаване на Заповед за одобряване на Проект за изменение на ПУП-ПР за обособяване на имот с пл. № 155 попадащ в терен за „Озеленяване“ на мах. „Скакля“, землище на село Гара Бов

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че със Заповед № 23 / 08.01.2024г. е одобрен внесения за разглеждане със Заявление вх.№ 94-ГР-1449/09.06.23г. и допълнено на 31.10.2023г. от Александър Ангелов Асенов, разрешен за изработване, съгласно Заповед № 770/15.05.2023г., в съответствие с положителното становище на Гл. архитект № 94-ГР-768/04.05.2023г., актуална скица №99/07.02.2023г., приет на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), съгласно негово Заключение № 13 от Протокол № 11/20.12.2023г., с приложени становище № 1205221788/28.09.2023г. от „ЕРМ запад“ ЕАД и становищеизх. № ТО-05-234/26.10.2023г. от „Вик“ ЕООД-София област,  ПРОЕКТ за изменение на действащия подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ за обособяване на имот с пл. № 155 попадащ в терен за „Озеленяване“ в нов УПИ VI-155 с площ от 280 кв.м, кв.25 по ПУП на мах. „Скакля“, землище на село Гара Бов, община Своге, обл. Софийска, съгласно кафявите линии и щрихи от графичната част на Проекта за ИПР.

Неразделна част от съобщаваната Заповед е Проектът за изменение на ПУП-ИПР.

Преписката се намира в дирекция „УРТ” на Общината, при специалиста за района, и справки по нея може да се правят всеки работен ден от седмицата.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ Заповедта, може да се обжалва относно нейната законосъобраз-ност в 14 (четиринайсет) – дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо пред Административен съд – София област, чрез Община Своге.

С уважение:

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ