Заповед №54/12.01.2024г. за ИПР на с.Церово, кв.47, УПИ X-195 и IX-196

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията (ЗУТ), при условията на чл.15, ал.3 ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 и на чл.128, ал.14 ЗУТ, и по реда на чл.135а ЗУТ,

въз основа внесен със Заявление вх.№ 94-Гр-2428 от 26.09.2023г. и допълнено на 12.10.2023г., с представяне на изискани допълнителни материали, от Емил Стоименов Пенков и Красимир Борисов Костов (собственици и единствени заинтересовани лица по изменението), Проект за изменение на действащ ПУП – ИПР на с. Церово, с представен Предварителен договор от 07.08.2023г. по чл.15, ал.3 ЗУТ за прехвърляне собственост върху 40(25+15)кв.м от УПИ X-195 към IX-196 в кв. 47, и с допълнително представен Договор № 567/05.10.2023г. за покупка на придадените към УПИ IX-196 12кв.м(общински), и след приемане от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) – Своге, съгласно Заключение №06 от Протокол № 10/15.11.2023г.,

О Д О Б Р Я В А М:

Проекта за изменение на действащия, одобрен със Заповед № 0-36/20.01.1967г. на ОНС-София, ПУП на с.Церово, община Своге, Соф.област – изменение на Плана за регулация (ИПР) – за изместване общата рег.линия между УПИ X-195 и IX-196 в кв.47 по реда на чл.135а и в съответствие с Предварителния договор от 07.08.2023г. по чл.15, ал.3 ЗУТ за прехвърляне собственост върху 40(25+15)кв.м от УПИ X-195 към IX-196 в кв. 47, съгласно зелените линии и щрихи от графичната част на Проекта за ИПР.

Като неразделна част от настоящата Заповед, Проектът за ИПР и ИПЗ да се съхранява безсрочно в Техническия архив на Общината.

 На основание чл.15, ал.6 ЗУТ, Заповедта, която влиза в сила с издаването й, да се съобщи на заявителите.

ЕМИЛ ИВАНОВ:  ……./п./……

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ