Заповед № 57/12.01.2024г. – нареждане да се изработи Проект за ИПР на с.Зимевица, кв.32 -за разделяне, с частична промяна предназначението, на УПИ X”Читалище, кметство, поща, ресторант и магазин” на три нови: УПИ X „Площад и озеленяване“ (на община Своге ), УПИ XII „За търговска, обслужваща и складова дейност“ (на Общината и на РПК „Чавдар“-Своге), и УПИ XIII-93,94, в кв.32

На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2, по реда на чл.135, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),

във връзка със заявлениe вх.№ 26-00-130/23.02.2023г., т.1, от Александър Людмилов Милчев-управител на „МАП ПРОДЖЕКТ“ЕООД-гр.Своге, по възлагане от община Своге, с представена Скица-предложение за изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) на с. Зимевица, община Своге, след допълнително подадено и от РПК „Чавдар“-Своге заявление вх.№ 26-00-130/06.06.2023г. със същото искане за имота, в който Кооперацията е в съсобственост,

при налични: скица № 1067/03.10.2023г., Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 1253/19.04.2019г., вп.вх.№ 479 – с Акт № 125, т.II, д.№ 332/ 2019г., п-да 31458 (с предходен АДС №1369/1975г. за п.II в кв.7а), за: „2835кв.м от имот без пл.№, целият от 3183кв.м, включен в УПИ X ”Читалище, кметство, поща, ресторант и магазин“, целият от 3955кв.м, кв.32 по ПУП на с.Зимевица, заедно с част от построената (1965г.) в имот без пл.№ (заб.: всъщност с пл.№95) двуетажна масивна сграда, както следва: 1/ Етаж1: самост.обекти: театрален салон с площ от 198кв.м; фоайе от 55кв.м; 2/ Сутерен -1: самост.обекти: мазе-тоалетни от 15.6кв.м и клуб и архив от 73.5кв.м; 3/ Етаж 2: самост.обекти: от 62.3кв.м, от 9кв.м; 6.3кв.м, от 17кв.м, от 17.1кв.м, 3 бр. с по 21.1кв.м, тоалетни от 9кв.м, и коридор от 20.2; 4/ Сутерен -1: самост.обект мазе от 180.8кв.м“; Констативен нотариален акт № 31, том IV, рег.№ 2304, дело № 567 от 09.12.2009г. на името на РПК „Чавдар“ -Своге, за: „348/1380 ид.части от 1380кв.м, представл. прилежащ терен към цялата сграда в УПИ X…, целият с площ от 3955кв.м, заедно с целия търг.обект – Ресторант, постр. през 1965г., находящ се на I-вия етаж на мас.двует. сграда (всъщн. им.пл.№95), със ЗП на ресторанта от 180кв.м, заедно с прилежащото му избено помещение ЗП=126кв.м..“; нотариален акт № 186, т.I, рег.№ 1299, д.№ 335 от 16.11.1999г. на името на Илия Николов Антонов, за им.пл.№93; нотариален акт № 87, т.I, рег.№ 802, д.№ 83 от 11.05.2009г. на името на Рангел Асенов Георгивев и нотариален акт№ 115, т.I, д.№ 335 от 26.10.1981г. и Договор за доброволна делба от 25.11.1993г., т.1., вп.на 25.11.1993г., ведно със скица към него от 25.10.1993г.за им.пл.№94, на името на Елисавета Илиева Венкова и насл. Вела Гелкова Гелева; всички изброени – собственици на различни имоти и части от имоти, включени в УПИ X “Читалище, кметство, поща, ресторант и магазинив кв.32,

в съответствие със Становище № 26-00-130А/2023г. на Главния архитект на Общината, след Заключение № 20, т.1 от Протокол № 03/22.03.2023г. на ОЕСУТ-Своге, който, установявайки, че има техническа и нормативно обоснована възможност възникналата с годините съсобственост в УПИ X “Читалище, кметство, поща, ресторант и магазин” в голяма степен да се прекрати, като:  съществуващата облагородена площадна територия в южната част – изключителна публична общинска собственост, се отдели в УПИ „Площад и озеленяване“; за имотите пл.№№ 93 и 94, частна собственост, с пазещи се по действащ ПЗ съществуващи жилищни сгради в тях се обособи самостоятелен УПИ; и съсобствената между община Своге и РПК „Чавдар“-Своге централна и северна част на УПИ X, съдържаща тяхната съсобствена масивна двуетажна сграда (им.пл.№95) се отдели в УПИ „За търговска, обслужваща и складова дейност”; и че тези нови три УПИ имат изискуемите се площи и лица на прилежащи улици, а именно – становище за допустимост и законосъобразно на искането за изменение на действащия ПУП на основание чл.134, ал.2, изреч.първо, съответно – ал.1, т.1 и т.2 ЗУТ, както и на чл.134, ал.2, т.2 и чл.19, ал.1, т.5 ЗУТ (по отношение им.пл.№№93 и 94), и на чл.134, ал.2, т.6 ЗУТ (по отношение останалата част от УПИ X),

при съгласувано искането с Общински съвет-Своге – Решение № 1029/10.10.2023г. на ОбС-Своге,

НАРЕЖДАМ да се изработи Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП), одобрен със Зап.№ АБ-359/27.11.1987г., заедно с КП, Регулационен план(РП) на с. ЗИМЕВИЦА, община Своге – изменение на Плана за регулация (ИПР) изразяващо се в разделяне, с частична промяна предназначението, на УПИ X“Читалище, кметство, поща, ресторант и магазини“ (собственост на община Своге и на РПК „Чавдар“-Своге – в идеална съсобственост, и на частните лица-собственици на имоти пл.№№ 93 и 94, представляващи реални части от УПИ X „Читалище, кметство, поща, ресторант и магазини“) в кв.32, на три нови УПИ: УПИ X „Площад и озеленяване“ – съществуващото облагородено площадно пространство в южната част на УПИ X – изключит. публична общнска собственост; УПИ XII „За търговска, обслужваща и складова дейност“ – идеална съсобственост на община Своге и на РПК „Чавдар“- Своге, в северната половина на УПИ X, и УПИ XIII-93,94 в кв.32 – за двата частни съседни маломерни имота пл.№№ 93 и 94 в югозападната част на УПИ X, и при съобразяване Проекта с всички законови разпоредби и нормативни изисквания.

Изработеният проект, следва да се внесе в Общината за процедиране при условията на чл.136, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.

Настоящата Заповед, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия ПУП-ЗРП на с. Зимевица за частта, за която се отнася.    

На основания чл.135, ал.8 ЗУТ, Заповедта губи правно действие, когато в едногодишен срок не е внесен проект за изменение на плана.

На основание чл.135, ал.7 ЗУТ, настоящата Заповед да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, като, на основание чл.124а, ал.4 ЗУТ, тя не подлежи на оспорване.

ЕМИЛ ИВАНОВ:  ……/п./……

КМЕТ НА ОБЩИНАТА