Обялвение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., като раздел І „Продажби“ се допълва със следния имот – частна общинска собственост: място с площ от 14 кв. м, придаваемо по регулация, попадащо в УПИ XV-101, квартал 23 по подробния устройствен план на с. Томпсън, общ. Своге, обл. Софийска. 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

съгласно Заповед № 20/05.01.2024 г.