Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – гр. Своге

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 61/31.01.2024 г. на Общински съвет Своге и Заповед № 254/20.02.2024 г. на Кмета на Община Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII-„За обществено обслужване и паркинг“ с площ от 520 /петстотин и двадесет/ кв.м, находящ се в квартал 61а по подробния устройствен план на гр. Своге, обл. Софийска.       

Търгът ще се проведе на 13.03.2024 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 12.03.2024 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 20.03.2024 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 19.03.2024 г.         

Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.    

Начална тръжна продажна цена в размер на 60000,00 лв. /шестдесет хиляди лева/ без включен ДДС, съгласно експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител, от която да започне наддаването със стъпка на наддаване в размер на 10 % /десет процента/.  

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 /сто и двадесет/ лева с включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге, стая „Общинска собственост” /трети етаж/, след закупуването й от деловодството на общината /първи етаж/.       

Депозит за участие в търга – 10 % /десет процента/ от началната тръжна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF. 

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.     

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 20/05.01.2024 г.