Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – с. Огоя

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот УПИ X-„За обществено обслужване“ с площ от 644 /шестстотин четиридесет и четири/ кв.м в квартал 8 от подробния устройствен план на с. Огоя, общ. Своге, обл. Софийска, заедно с втория етаж от построената в имота масивна двуетажна сграда със застроена площ от 140 /сто и четиридесет/ кв.м и заедно със съответните ид. части от общите части на сградата.     

Търгът ще се проведе на 13.03.2024 г. от 14:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 12.03.2024 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 20.03.2024 г. от 14:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 19.03.2024 г.     

Оглед на имота може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 ч. до 13:30 ч.     

Начална тръжна продажна цена /общо за УПИ и сграда/ в размер на 35900,00 лв. /тридесет и пет хиляди и деветстотин лева/ без включен ДДС за УПИ, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител:

– за УПИ начална тръжна продажна цена в размер на 10600,00 лв. /десет хиляди и шестстотин лева/ без включен ДДС;

– за втори етаж от масивна двуетажна сграда начална тръжна продажна цена в размер на 25300,00 лв. /двадесет и пет хиляди и триста лева/. ДДС не се начислява.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с вкл. ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге, стая „Общинска собственост” /трети етаж/, след закупуването й от деловодството на Община Своге /първи етаж/.       

Депозит за участие в търга – 10 % /десет процента/ от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 20/05.01.2024 г.