Повторно удължаване на изпълнението на проект „Грижа в дома в община Своге“

EU LOGO

Благодарение на успешното управление и администриране на проект „Грижа в дома в община Своге“, финансиран с АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0076-С01 / 19.12.2022г., сключен между Община Своге и Министерство на труда и социалната политика по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г, Община Своге удължи с нови три месеца предоставянето на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. По този начин предоставянето на социални и здравни интегрирани услуги на уязвими групи от населението на територията  на общината ще продължи до 19.07.2024г.

   В хода на изпълнение на проекта, се доказа огромното му социално- икономическо значение и реална помощ, която се предоставя на лицата в риск. В продължение на година над 170 потребители се обгрижват от наетите по проекта домашни помощници, медицинска сестра, рехабилитатор, психолог. Благодарение на успешната реализация на проект „Грижа в дома в община Своге“ на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания беше доставяна храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост.