Обявление на на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ за проект за приемане на Наредба за местните данъци в Община Своге и проект за приемане на Наредба за местните такси и цени на услуги в Община Своге

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проектите за приемане на Наредба за местните данъци в Община Своге и Наредба за местните такси и цени на услуги в Община Своге на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, и чл. 77 от Административнопроцесуален кодекс

                                                                            Р Е Ш И:

  1. Общински съвет Своге отменя Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге приета с Решение № 126 по Протокол № 12, от заседание на Общински съвет Своге проведено на 27.05.2020 г.
  2. Общински съвет Своге приема Наредба за местните данъци в Община Своге.
  3. Общински съвет Своге приема Наредба за местните такси и цени на услуги в Община Своге.

ЕМИЛ ИВАНОВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ 

 съгласувал:

Мария Владимирова – директор на дирекция ПАО 

 

М О Т И В И

КЪМ

проект за приемане на Наредба за местните данъци в Община Своге и проект за приемане на Наредба за местните такси и цени на услуги в Община Своге

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА)  

  1. Причини, налагащи приемането на изменението на подзаконовия нормативен акт:

Причините, които налагат отмяна на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге и разделянето й в две отделни.

На 29.12.2023 г. е връчен Окончателен одитен доклад № 0500101222 за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Своге, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. С одитния доклад е направена препоръка Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги да бъде разделена на две отделни наредби. С настоящото предложение са представени проекти на двете наредби. В срок до 28.06.2024 г. общинската администрация следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми за това председателя на Сметна палата.

В наредбата уреждаща администрирането на местните такси е отразено и изменението и допълнение в Закона за електронното управление и регламентирано в чл. 10а (Нов – ДВ, бр. 80 от 2023 г., в сила от 19.09.2023 г.), който гласи следното: (1) Административните органи предоставят административните услуги по електронен път с намалена такса спрямо таксата за присъствено заявяване и предоставяне, ако при прилагането на методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност се установи различен размер на разходите. (2) Минималният процент на намалението на таксата е десет на сто, като намалението не може да надвишава двадесет лева. 

  1. Цели, които се поставят:

Целите  на този проект са:

– законосъобразност

– актуализиране на Наредбата за местните такси и цени на услуги в Община Своге в съответствие със Закона за електронното управление.

 Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За приемането на Наредбите не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

С приемането на направените промени на действащата към момента Наредба, ще бъде приведено в съответствие – местната подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на нормативния акт от по–висока степен.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 Предлаганото приемане на Наредба за местните данъци в Община Своге и Наредба за местните такси и цени на услуги в Община Своге е в съответствие с нормативните актове от повисока степен, както и с тези на европейското законодателство.

ЕМИЛ ИВАНОВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: