Обявление на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на заинтересуваните лица, внесения за разглеждане и процедиране Проект за ПУП – ПП за елемент на техническата инфраструктура за трасето на новопроектираната подземна електропроводна линия 20 KV

Изх. № 26-00-121

14.03/2024г.

Община Своге, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на заинтересуваните лица, внесения за разглеждане и процедиране Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура за трасето на новопроектираната подземна електропроводна линия 20 KV е избрано, като започва от проектен ЖР стълб в оста на ВЕЛ „Миланово“, разположен в ПИ с ИД 48129.36.98, м. Лак, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, преминава през ПИ с ИД: 48129.36.115,м. Лак, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път, 48129.36.119, м. Лак, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, НТП Нива, 48129.37.32, м. Под Кантара, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, 48129.37.25, м. Под Кантара, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, НТП Нива, 48129.37.43, м. Стопанския двор, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За алея, 48129.139.984, м. Стопанския двор, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път и 48129.888.9001 по Кадастралната карта и кадастралните регистри  (КККР) на село Миланово и достига до проектен трафопост разположен на имотна граница на УПИ II-„ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОТДИХ“, собственост на възложителч, кв. 23 по ПУП на с. Миланово, община Своге, обл. Софиска.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото Обявление заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация.

Настоящото Обявление да се разгласи  по реда на чл.128, ал.2 от ЗУТ,  в 10-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

 ЕМИЛ ИВАНОВ:

 КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Свали прикачените файлове: