Обява за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., като в раздел VІ „Безвъзмездно ползване“ се включва недвижим имот – общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот № І-„За парк и спортен комплекс“ в квартал 90 по подробен устройствен план на гр. Своге, обл. Софийска, целият с площ от 23450 /двадесет и три хиляди четиристотин и петдесет/ кв.м, включващ: 1. 2 МС-съблекалня, канцелария и салон със застроена площ 464 /четиристотин шестдесет и четири/ кв.м; 2. Пристройка и външна тоалетна; 3. Затревен терен с писта и трибуни с площ 12 100 /дванадесет хиляди и сто/ кв.м. 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ