Заповед № 629/17.04.2024г. за одобряване на ИПР по чл.135а ЗУТ за делба на УПИ V-7 в кв.30 на два

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията (ЗУТ), при условията на чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл.19, ал.1, т.5 и ал.3 ЗУТ и по реда на чл.135а ЗУТ и на чл.128, ал.14 ЗУТ, и, въз основа внесен със заявление вх.№ 94-В-78/12.02.2024г. Веселин Георгиев Цветанов, допълнено на 15.03.2024г. Любен Федев Иванов – собственици (и единствени заинтересовани лица по изменението) на УПИ V-7 в кв.30 по действащ Подробен устройствен план (ПУП) на мах.“Селище“, с.Заселе, за одобряване Проект за изменение на Плана за регулация (ИПР) за същия УПИ V-7 в кв.30, и приет от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) – Своге, съгласно Заключение №06 от Протокол № 02/06.03.2024г.,

О Д О Б Р Я В А М:

Проекта за изменение на действащия ПУП, одобрен със Заповед № АБ-335/ 05.09.1983г. на мах.“Селище“, с.Заселе /изменен ПУП и КП, съгл. Заповеди на Кмета на Общината: с №: 22/13.01.1995г. за попълване в КП на верни им.граници на им.пл.№7 и нанасяне в рамките му на нов им.пл.№ 93; с № 109/03.04.1995г. за изменение регулацията между п-ли V-7, VI-7 и VII-7 и отреждане п.VII за им.пл.№ 93; и с № 326/26.04.2006г. за обединяване п-ли V-7, VI-7 и северозап.част на п.VII-93 в един – п.V-7/, по реда на чл.135а ЗУТ, изразяващо се в разделяне собствения на заявителите (единствени заинтересовани лица) УПИ V-7 в кв.30 на два УПИ: V-7 и X-7, с еднаква площ, съгласно зелените линии, цифри и щрихи от графичната част на Проекта за ИПР.  

Като неразделна част от настоящата Заповед, Проектът за ИПР да се съхранява безсрочно в Техническия архив на Общината.

 На основание чл.129, ал.2 изр. последно от ЗУТ, Заповедта да се съобщи по реда на АПК на заинтересованите лица, които може да я обжалват на основание чл.215, ал.1 и ал.4 ЗУТ чрез община Своге пред Административен съд-София област в 14 (четиринайсет)- дневен срок от съобщаването й.

ЕМИЛ ИВАНОВ:  …………………

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ