Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., като раздел  І „Продажби“ се допълва със следния имот – частна общинска собственост: място с площ от 2700 кв.м, представляващо част от УПИ VIII-1744 „За производствена, складова и търговска дейност“ целият с площ от 5951 кв.м, в квартал 100 по подробния устройствен план на гр. Своге, обл. Софийска. 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ