Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., като раздел І „Продажби“ се допълва със следния имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот XX-151 с площ от 610 кв.м, находящ се в квартал 11 от подробния устройствен план на с. Владо Тричков, общ. Своге, обл. Софийска.

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ