Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., като раздел І „Продажби“ се допълва със следния имот – частна общинска собственост: място с площ от 74,00 /седемдесет и четири/ квадратни метра (придаваеми по регулация), попадащи в УПИ I-293, квартал 39 от подробния устройствен план на с. Томпсън, Община Своге, Соф. обл., целият с площ от 622,00 /шестстотин двадесет и два/ квадратни метра. 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ