Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г. в раздел III „Под наем“ със следните земеделски имоти: 

с. БОВ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
04546.15.84 2,411 пасище Десета
04546.28.4 5,353 ливада Девета
04546.41.24 4,737 пасище Десета
04546.43.27 4,900 пасище Десета
04546.45.174 1,982 пасище Девета
04546.45.59 1,900 пасище Десета
04546.45.60 1,571 пасище Девета
04546.45.176 2,946 пасище Десета
04546.45.186 5,327 пасище Десета
04546.39.31 1,238 пасище Девета
04546.15.117 19,285 пасище Десета

 

Вносител,

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ