Покана

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726/2 25 – 39; 220 – 59

 ДО

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

„ГЕРБ“ 

ДО

„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

ДО

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС“ 

ДО

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

„АТАКА“ 

ДО

„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“ 

ДО

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

„НДСВ“

 

ПОКАНА

за провеждане на консултации за съставяне на СИК във връзка с

произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от

Република България насрочени за 25 май 2014 г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

          На основание чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 96 и чл. 66 от ИК, Районната избирателна комисия, по предложение на Кмета на общината, назначава съставите на секционните избирателни комисии не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

         Кметовете на общини не по – късно от 19.04.2014г. провеждат консултации за съставите на СИК и подвижни СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. 

          Предвид изложеното, на основание чл.91, ал.3 от Изборния кодекс и във връзка с изготвяне на предложение до Районната избирателна комисия за състава на секционните избирателни комисии, каня Ваш представител, упълномощен от централното ръководство на политическата партия или коалиция, на 16 април 2014г. от 10.00 ч.  в заседателната зала на Община Своге, за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 25 май 2014 г.

        При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии представят следните документи: 

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага; 

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията; 

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица. 

4. Към предложението си по ал. 4, т. 1 на чл.91 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната или общинската избирателна комисия. 

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като

неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на

Кмета на общината до Районната избирателна комисия.

 

 

 

 

 

ИНЖ.ГЕОРГИ ПЕТКОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 /Съгласно Заповед 363/18.03.2014г.

на Кмета на Община Своге/

 

 

 

 

Дата:…………………………………….

 

 

 

Приел поканата:

……………………………………………………………………………………

 /трите имена/

 

 

 

Подпис:…………………………………