Обявление – 05.03.2012

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

                          

Изх. №  94 –Х – 3

Дата   05.03.2012г. 

О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, СЪОБЩАВА, че със Заповед № 324 от 05.03.2012г. на Кмета на Общината е ОДОБРЕНО Задание за изработване проект за ЧИ на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 12, село ЛУКОВО за разделяне на УПИ № V-88,93, като със същата заповед е ДОПУСНАТО да се възложи от заинтересованите лица изработването на проект за исканото изменение–План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 12, село ЛУКОВО, за разделяне на УПИ № V-88,93 на два нови УПИ № V-88,93 и ІХ-88,93, с определен начин и характер на застрояване.

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Териториално селищно устройство” при Община Своге всеки работен ден от седмицата.

         На основание чл.215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ могат да се правят писмени възражения и предложения до Кмета на Община гр. Своге, в 14- дневен срок от датата на настоящото съобщение.

 инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ  /п/ не се чете

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:

Десислава Димитрова

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ