Важно съобщение

Съобщаваме на жителите на с. Владо Тричков, че от 09:30 ч. до 13:30 ч.

на 31.07.2014 г. / четвъртък / ще бъде спрян токът, поради извършване

профилактика на трафопост ТП“Гарата“ и трафопост ТП „Вл.Тричков2“.